Welkom !!


Wil je op de hoogte gehouden worden van interessante vacatures? Stuur dan je CV naar
info@freelancepartner.nl of meld je gratis aan. Ons Netwerk Werkt!

Partners zijn o.a.

Algemene Voorwaarden van freelancepartner.nl1.Definities


In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
1. Aanvrager: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die van de diensten van Freelance Partner
door middel van de website freelancepartner.nl gebruik wenst te maken.
2. Aanbieder: de aanbieder van diensten c.q. opdrachten op of via de website.
3. Account: de na voltooiing van het registratieproces aan de aanvrager c.q. de aanbieder toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de aanvrager c.q. de aanbieder zich toegang tot het systeem van freelancepartner.nl kan verschaffen voor het plaatsen van diensten c.q. het plaatsen van opdrachten.
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Freelance Partner en de aanvrager, op grond waarvan de aanvrager mag gebruikmaken van de dienstverlening van freelancepartner.nl via de website.
5. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk' wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: per mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee kan worden gelijkgesteld.
6. Website: de internetsite die freelancepartner.nl voor de onder lid 1 van artikel 1 vermelde
dienstverlening in stand houdt, waarvan de hoofdpagina zich bevindt op de URL:
www.freelancepartner.nl is onderdeel van Freelance Partner.
2.Algmeen, toepasselijkheid
1. Freelance Partner is een dienstverlenend bedrijf dat via haar website freelancepartner.nl aanvragers en aanbieders de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verlenen van voormelde dienstverlening door freelancepartner.nl.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst
indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
3.Totstandkoming, duur en looptijd overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke c.q. digitale aanmelding via de website door de aanvrager en de schriftelijke c.q. digitale bevestiging daarvan door Freelance Partner.
2. Freelance Partner heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmeldingsverzoek te weigeren.
3. De aanvrager onderkent dat deze voorwaarden een onverbrekelijk deel uitmaken van de overeenkomst.
4. De aanvrager heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan freelancepartner.nl te melden c.q. op de account aan te passen.
5. De aanvrager staat er voor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door freelancepartner.nl, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
6. De overeenkomst met de aanvrager gaat in op de datum van totstandkoming van de overeenkomst en wordt aangegaan voor de periode van 1 (één) jaar. Overeenkomst is na totstandkoming per direct opzegbaar.Overeenkomst zal jaarlijks stilzwijgend en automatisch worden verlengd met 1 (een) jaar.
4.Rechten en verplichtingen van aanvrager
1. freelancepartner.nl zal ernaar streven om binnen 1 (één) werkdag na totstandkoming van de overeenkomst de aanvrager toegang te verlenen tot zijn account.
2. De aanvrager heeft toegang tot zijn eigen account en alle op de website beschikbare informatie, waaronder een overzicht van alle - via de website ontvangen - nieuwe opdrachten van de aanbieders. De aanvrager kan vanuit zijn account in contact komen met partners die diensten aanbieden via freelancepartner.nl.
3. De aanvrager dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor
alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om freelancepartner.nl onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.
4. Het recht tot gebruik van de account, zoals is omschreven in de overeenkomst, komt enkel en alleen de aanvrager toe. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van freelancepartner.nl, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. freelancepartner.nl heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inkomstenderving en alle overige kosten door ongeautoriseerd gebruik, en alle andere vormen van misbruik van de account aan de aanvrager in rekening te brengen.
6. De aanvrager zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden en/of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker verwacht mag worden.
7. Het is de aanvrager niet toegestaan om bezoekers van de website door te verwijzen naar c.q. door te linken naar of op welke manier dan ook te wijzen op (websites van) derde partijen behalve op de door freelancepartner.nl aangegeven locaties.
8. De aanvrager onthoudt zich ervan freelancepartner.nl of derden bij het gebruik van de account en/of de website te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van freelancepartner.nl en/of derden; incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe (bedrijfs)informatie plaatsen; informatie plaatsen die geen betrekking heeft op de aanvrager; informatie achterhouden die relevant is voor andere bezoekers van de website; berichten/advertenties plaats met een ander doel dan het aanbieden van zijn diensten c.q. het werven van nieuwe opdrachten; het materiaal
verwijderen en/of wijzigen dat anderen op de website hebben geplaatst; de privacy of publiciteit van freelancepartner.nl schenden; de veiligheid van de website schenden of pogen te schenden; het zodanig gebruikmaken van de account en/of website dat daardoor de juiste werking van computersystemen van freelancepartner.nl en/of derden wordt verhinderd dan wel het gebruik door anderen van de website zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens van derden toevoegen.
9. Onverlet de andere rechten van freelancepartner.nl zal de aanvrager op eerste verzoek van freelancepartner.nl zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur, materialen van de website verwijderen indien deze naar de mening van freelancepartner.nl inbreuk maken op enig recht van freelancepartner.nl en/of derden.
10. Onverlet het overige in dit artikel 4 bepaalde, zal de aanvrager zich altijd onthouden van oneigenlijk gebruik van de account, de website en de gegevens waartoe middels de account en/of de website toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval verstaan: het
ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan de bezoekers van de website, ook wel ‘spammen' genoemd; bezoekers van de website benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de aanvrager zich bij de website heeft aangemeld; het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de website of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van freelancepartner.nl, ook wel ‘spideren',‘harvesten' of ‘uitmelken' genoemd.
11. Indien freelancepartner.nl een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door de aanvrager, dan is de aanvrager freelancepartner.nl zonder rechtelijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 500,00 (vijfhonderd EURO) per gebeurtenis en is freelancepartner.nl gerechtigd om de overeenkomst met de aanvrager met onmiddellijke ingang te ontbinden.
5.Rechten en verplichtingen van freelancepartner.nl
1. freelancepartner.nl zal zich naar haar besten weten inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de account en/of de website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel freelancepartner.nl hiernaar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de account en/of website. Met name tijdens door freelancepartner.nl te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de website kan
onderbreking van de beschikbaarheid van de account en/of website plaatsvinden. freelancepartner.nl zal geplande onderhoudswerkzaamheden tijdig vermelden op de website.
2. freelancepartner.nl heeft het recht om voor het opheffen van een storing c.q. het verrichten van
onderhoudswerkzaamheden aan de website de account en/of website tijdelijk buiten gebruik te
stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens de aanvrager c.q. aanbieder.
3. freelancepartner.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot de)
account en/of de website indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de account en/of
website. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop de aanvrager c.q.
aanbieder toegang verkrijgt tot en/of gebruikmaakt van de account en/of website, zal
freelancepartner.nl de aanvrager c.q. de aanbieder over de wijzigingen zo spoedig mogelijk
informeren.
4. freelancepartner.nl behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor plaatsing van advertenties,
berichten, opdrachten en/of andere vormen van ‘exposure' op de website door de aanvrager c.q.
aanbieder te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de website indien naar het
oordeel van freelancepartner.nl een dergelijke plaatsing onrechtmatig is jegens freelancepartner.nl
en/of een derde, in strijd is met de overeenkomst, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden
gekwalificeerd of, naar het oordeel van freelancepartner.nl, als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden aangemerkt.
6.Aansprakelijkheid
1. freelancepartner.nl biedt een platform en faciliteiten waardoor de aanvrager en de aanbieder met
elkaar in contact kunnen treden. freelancepartner.nl is niet betrokken bij het onderlinge contact
tussen de aanvrager en de aanbieder. Daardoor is freelancepartner.nl niet aansprakelijk of op
enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud en juiste weergave, de correctheid en waarheid van
de geplaatste advertenties c.q. opdrachten.
2. Aangezien gebruikersidentificatie op het internet moeilijk is, kan en zal freelancepartner.nl niet bevestigen dat iedere bezoeker van de website is die hij/zij beweert te zijn. Aangezien freelancepartner.nl niet wil en kan betrokken worden bij het gedrag van bezoekers van haar website,
ontslaat de aanvrager c.q. de aanbieder reeds nu voor alsdan freelancepartner.nl (en alle aan haar geassocieerde partijen en personen) in geval van een (zakelijk) geschil van alle claims, eisen en schadeverzoeken (actueel en toekomstig, direct en indirect) van welke aard of natuur dan ook, bekend of onbekend, bekendgemaakt of verzwegen, ontstaan uit of op enigerlei wijze voortvloeiend hieruit.
3. freelancepartner.nl kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende
functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met
inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie,
die het gevolg is van handelen of nalaten van haar zelf, haar personeel dan wel van door haar
ingeschakelde derden.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van
freelancepartner.nl - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de
door haar geleverde diensten.
5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is freelancepartner.nl nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan er aan abonnement geld aan freelancepartner.nl is voldaan.
6. freelancepartner.nl aanvaardt met name geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de tekortkomingen van de aanvrager c.q. de aanbieder uit hoofde van een tussen hen tot stand gekomen overeenkomst.
7. De aanvrager c.q. de aanbieder vrijwaart freelancepartner.nl voor aanspraken van derden voor al hetgeen uit hoofde van de overeenkomst en/of de tussen de aanvrager en de aanbieder tot stand gekomen overeenkomst.
7.Toepasselijkheid recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen freelancepartner.nl en de aanvrager gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat freelancepartner.nl de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar freelancepartner.nl gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een aanvrager die gevestigd is buiten Nederland, is freelancepartner.nl gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de aanvrager gevestigd is.
8. Opdrachtgever / -nemer- advertentie
1. Iedere opdrachtgever/-nemer of adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een opdracht, uitschrijving of advertentie geeft u freelancepartner.nl toestemming de informatie over de betreffende dienst te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden opdrachten, uitschrijvingen of advertenties te plaatsen op freelancepartner.nl op een andere wijze dan bij freelancepartner.nl is toegestaan. freelancepartner.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties, uitschrijvingen, opdrachten in te korten en/of te wijzigen. freelancepartner.nl behoudt zich ook het recht voor om advertenties, uitschrijvingen, opdrachten zonder opgave van redenen te verwijderen van freelancepartner.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:
A. De betreffende diensten zijn in een "verkeerde" rubriek geplaatst;
B. De diensten in de advertenties, uitschrijvingen, opdrachten zijn op onjuiste en/of onvolledige
wijze beschreven;
C. De betreffende dienst en/of advertentie, uitschrijvingen, opdrachten maakt inbreuk op de
intellectuele eigendomsrechten van derden;
D. De betreffende dienst zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de
eigendom van derden;
E. De betreffende dienst en/of de inhoud van de advertentie, uitschrijvingen, opdrachten bevat
discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig;
F. Advertenties, uitschrijvingen, opdrachten die anderszins naar de mening van
freelancepartner.nl aanstootgevend zijn;
G. Er bestaat een vermoeden dat het illegale diensten betreft;
H. De advertentie, uitschrijvingen, opdracht heeft als doel het (in)direct promoten van een
onderneming met personeel.
I. Advertenties, uitschrijvingen, opdrachten waarvan de betaling is uitgebleven.
2. U vrijwaart freelancepartner.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw
advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
9. Algemeen
1. Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen van kracht worden bij uw volgende plaatsing of na 30 dagen, al naar gelang wat het eerst plaatsvindt. Indien wij of onze groepsmaatschappijen worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met een ander bedrijf, maar dit beleid blijft van toepassing. Vragen over dit beleid
kunt u sturen naar info@freelancepartner.nl.
10. Privacy verklaring
1. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaat u ook akkoord met het privacy reglement van freelancepartner.nl. Privacy reglement vindt u hier: http://www.freelancepartner.nl/algemene
voorwaarden/privacy