Welkom !!


Wil je op de hoogte gehouden worden van interessante vacatures? Stuur dan je CV naar
info@freelancepartner.nl of meld je gratis aan. Ons Netwerk Werkt!

Partners zijn o.a.

Disclaimer


Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, en andere items op deze site vallen onder de
bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen
van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn
streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.
Freelancepartner.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij
geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De
tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden
gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en
ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Freelance Partner bevat links naar externe
websites. Freelance Partner is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van die
websites. Freelance Partner vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein
bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald
worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere
website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u
contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te
configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak
ervan verhindert.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Linken naar deze site Het is de gebruiker Freelancepartner.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Freelancepartner.nl wijst alle mogelijke
garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Freelancepartner.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.